My Century, Portrait of Evelyn Nesbitt

My Century, Portrait of Evelyn Nesbitt

2012, oil on paper, 39x29 inches